joi69

A topnotch WordPress.com site


1 ความเห็น

แก๊งแมงสาบ

แก๊งแมงสาบ ได้ตั้งมาเมื่อ พ.ศ. 2549 ได้จำมือกันสองคนที่ลำนารวยเป็นที่แรกได้ขยายอนาเขตมีจำนานเพื่อนได้ร่วมขบวนการมากมายยิ่งขึ้น แม้จะแก๊งแมวดำได้ถูกทำลายไป ก็ก่อตั้ง แก๊งแมงสาบนี้ขึ้นมาใหม่จนมาถึงปัจจุบัน

โฆษณา